Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Reklamované zboží je nutno zaslat kompletní (záznamové zařízení včetně HDD a zdroje).
Při reklamaci DVR NEZAPOMEŇTE ZASLAT PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE (Jméno, Heslo).
Reklamované zboží zasílejte na NOVOU ADRESU: HD Systems, Fáblovka 404, 533 52 Pardubice II, Staré Hradiště.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.